• Library reading room

  A global network of students, teachers and enthusiasts

 • Lille, France

  Annual conferences and field-trips

 • Theatre Audience

  Discussion and debate

Conference 2015

Conference 2015

IASIL 2015 RECONCILIATIONS                 www.iasil2015.com

Final draft_IASIL 2015 DRAFT CONFERENCE PROGRAMME JUNE

YORK 20-24 JULY 2015

Reconciliation

Some may have blamed you that you took away

The verses that could move them on the day

When, the ears being deafened, the sight of the eyes blind

With lightning, you went from me, and I could find

Nothing to make a song about but kings,

Helmets, and swords, and half-forgotten things

That were like memories of you–but now

We’ll out, for the world lives as long ago;

And while we’re in our laughing, weeping fit,

Hurl helmets, crowns, and swords into the pit.

But, dear, cling close to me; since you were gone,

My barren thoughts have chilled me to the bone.

(Yeats, 1910)

The annual conference of the International Association for the Study of Irish Literatures comes to England on 20-24 July 2015. It will take place at the University of York and in venues across the historic city of York itself.

Plenary Speakers: James Chandler, Hugh Haughton, Máire Ní Mhaonaigh, Eve Patten

The theme for 2015 will be ‘Reconciliations’, fitting for our English location, in relation both to Ireland and the long histories of conquest and power of the city of York itself. The organisers hope that approaches may be taken by delegates presenting papers which go well beyond the old Anglo-Irish relation. As in the Yeats poem which offers one set of motifs for the conference, this is partly a matter of hurling swords into the pit, but it is also a matter of clinging close, the reconciliation of gender and difference, trauma and healing, change and conservation. All reconciliations, be they political, aesthetic or psychic will be explored, both as limits and tensions in Irish literary study and criticism.

Papers are invited on the matter of reconciliation between languages (Irish and English) between competing ideas of national literary history (the genres of the novel, theatre and film, poetic form, cultural criticism, children’s literature and other generic developments in Irish criticism), and in the many thematic preoccupations of Irish literature with states of transition and dialogue.

English at York offers considerable historical and linguistic spread in its teaching of literature and the conference organisers seek particularly to reflect the study of Irish Literature across all of its periods and languages. We actively encourage papers from Irish language scholars, from critics of medieval, early modern and eighteenth century literature, as well as from contemporary literature, theatre and film. Plenary speakers all offer expertise across this range of interests.

In keeping with the long-established IASIL tradition, papers and panels dealing with other Irish literary and historical topics are also welcome.

In the year which celebrates the 150th anniversary of the birth of William Butler Yeats we will also encourage writers, practitioners and critics to address the influence of Yeats on our conception of Irish literature and drama and his continuing and problematic example in the present day.

IASIL 2015 will also feature a full programme of cultural events and performances in the city of York, and excursions to sites in Yorkshire of historical, cultural and aesthetic significance.

Email address for abstracts/panel proposals and further information: iasilyork@gmail.com

Deadline for abstract submission and panel proposals: 31 January 2015. Abstracts no longer than 300 words, please; panels should ideally comprise 3 members.

Please also include a brief biography (50 words including affiliation). Individual papers should be no more than 20 minutes in duration.

Subject to confirmation, the full fee for the conference will be £200. Student, unwaged and daily rates will be available. University accommodation will be offered to all delegates, and the cost will be in the region of £35 per night. The conference banquet will be in the medieval Merchant Adventurers’ Hall at additional cost.

The conference organisers will each oversee a different area: Matthew Campbell (poetry, history); Emilie Morin (theatre, film, theory); Ríona Nic Congáil (Irish language, biography, children’s literature); Bryan Radley (fiction, cultural studies).

(The conference image is from the St William Window, York Minster, c 1414)

 

IASIL 2015

IASIL 2015 Athmhuintearais

 


Eabhrac 20-24 Iúil 2015

Reconciliation

Some may have blamed you that you took away

The verses that could move them on the day

When, the ears being deafened, the sight of the eyes blind

With lightning, you went from me, and I could find

Nothing to make a song about but kings,

Helmets, and swords, and half-forgotten things

That were like memories of you–but now

We’ll out, for the world lives as long ago;

And while we’re in our laughing, weeping fit,

Hurl helmets, crowns, and swords into the pit.

But, dear, cling close to me; since you were gone,

My barren thoughts have chilled me to the bone.

(Yeats, 1910)

Tionólfar an chomhdháil bhliantúil den Chumann Idirnáisiúnta um Staidéar ar Litríochtaí na hÉireann i Sasana ar an 20-24 Iúil 2015. Beidh sí ar siúl in Ollscoil Eabhrac agus in ionaid thart ar chathair stairiúil Eabhrac.

Aoichainteoirí: James Chandler, Hugh Haughton, Máire Ní Mhaonaigh, Eve Patten

Is é ‘Athmhuintearais’ téama 2015, téama atá oiriúnach don suíomh Sasanach, i dtaobh a chaidrimh le hÉirinn agus i dtaobh stair fhada an ghabháltais agus na cumhachta i gcathair Eabhrac féin. Tá súil ag lucht eagraithe na comhdhála go nglacfaidh na rannpháirtithe le modhanna a rachaidh i bhfad ón tseaninsint Angla-Éireannach. Ar an dul céanna le dán Yeats thuasluaite, a chuireann sraith móitífeanna ar leith ar fáil don chomhdháil, beidh streachailt agus comhtháthú le sonrú nuair a dhíreofar ar chúrsaí inscne agus ar chúrsaí éagsúlachta, ar an tráma agus ar an gcneasú, ar an athrú agus ar an gcaomhnú. Rachfar i ngleic le gach cineál athmhuintearais, bíodh athmhuintearas polaitiúil, aeistéitiúil, nó síceach i gceist, agus breathnófar orthu mar theorainneacha agus mar fhoinsí teannais i léann litríocht agus chritic na hÉireann.

Fáiltítear roimh thairiscintí páipéir ar cheist an athmhuintearais idir theangacha (Gaeilge agus Béarla), idir tuairimí malartacha ar an stair liteartha náisiúnta (an t-úrscéal, amharclannaíocht agus staidéar scannán, an fhoirm fhileata, an chritic chultúrtha, litríocht na n-óg, agus forbairtí cineálacha eile i léann na hÉireann). Fáiltítear roimh ábhair mhachnaimh théamúla freisin i litríocht na hÉireann, a bhaineann le staideanna idirchreasa agus idirphlé.

In Ollscoil Eabhrac, leagann scoláirí liteartha béim ar réimse leathan staire agus teangacha agus iad ag teagasc an Bhéarla agus tá lucht eagraithe na comhdhála ag iarraidh aitheantas a thabhairt do na tréimhsí éagsúla agus do na teangacha a bhaineann le léann na litríochta Éireannaí. Fáiltítear go mór roimh thairiscintí páipéir ó scoláirí Gaeilge, criticeoirí na meánaoise, na nua-aoise luaithe agus na hochtú haoise déag, chomh maith le scoláirí na litríochta comhaimseartha, scoláirí na hamharclannaíochta agus an staidéir scannán. Tá saineolas ag na haoichainteoirí ar an réimse leathan spéiseanna seo, agus mar mhacalla ar thraidisiún seanbhunaithe IASIL, fáiltítear roimh thairiscintí páipéir agus painéil a bhaineann le hábhair liteartha agus stairiúla eile chomh maith.

Sa bhliain ina mbeimid ag ceiliúradh 150 bliain ó rugadh William Butler Yeats, beimid ag spreagadh scríbhneoirí, cleachtóirí agus criticeoirí le dul i ngleic le tionchar Yeats ar an tuiscint atá againn ar an litríocht agus drámaíocht Éireannach, agus ar a shampla leanúnach agus casta sa lá atá inniu ann.
Beidh clár iomlán d’imeachtaí cultúrtha agus léirithe i gcathair Eabhrac mar chuid d’IASIL 2015, agus beidh cuairteanna ann chuig áiteanna éagsúla in Yorkshire, a bhfuil tábhacht stairiúil, chultúrtha agus aeistéitiúil ag baint leo.

Seoladh ríomhphoist do thairiscintí páipéir / painéil (triúr cainteoirí) agus tuilleadh eolais: iasilyork@gmail.com
Sprioclá do thairiscintí páipéir / painéil: 31 Eanáir 2015.
Cuir achoimre (300 focal) agus nóta beathaisnéise ar fáil freisin le do thoil (50 focal, ionad oibre san áireamh).
Níor chóir go mairfeadh aon pháipéar níos mó ná 20 nóiméad.
Is é £200 an táille a bheidh ar an gcomhdháil (le deimhniú). Beidh ráta speisialta ann do mhic léinn, do dhaoine gan tuarastal agus beidh táille lae ann freisin. Cuirfear lóistín ar fáil do na rannpháirtithe uilig, agus cosnóidh sé thart ar £35 in aghaidh na hoíche. Beidh féasta mór na comhdhála ar siúl san ionad meánaoiseach ‘Merchant Adventurers’ Hall’ agus beidh costas breise ag baint leis sin.
Díreoidh gach ball de lucht eagraithe na comhdhála ar réimsí ar leith: Matthew Campbell (an fhilíocht, an stair); Emilie Morin (amharclannaíocht, staidéar scannán, teoiricí); Ríona Nic Congáil (an Ghaeilge, an bheathaisnéis, litríocht na n-óg); Bryan Radley (an ficsean, an léann cultúrtha).

(Baineann íomhá na comhdhála le Fuinneog Naomh Liam, York Minster, c. 1414. Athfhoilsithe le cead ón York Glaziers Trust.)

News & Events

News & Events

IASIL members can catch up with everything that's happening here.

Read More

Irish Studies Worldwide

Irish Studies Worldwide

Irish Studies encompasses global research subjects. A list of research institutes and centres is available here for your reference.

Read More

Membership

Membership

IASIL is the premier international organization for scholars of Irish literatures and culture.  Since 1970 IASIL has brought international scholars together at its annual conference, promoted the continued growth of Irish Studies by providing scholarships to graduate students, and enriched our worldwide dialogue both virtually and visually through IASIL’s e-presence and our many journal and book-length publications by members of the IASIL professional community.

IASIL scholars represent every habitable continent, working in both the academic and arts related professions, making Irish Studies truly a global endeavor.

Members have full access to the IASIL website, Facebook, and Twitter media sources. All members are eligible also to present a paper at our annual international conference, where top writers and individuals associated with Irish Studies are plenary speakers.

As part of the membership fee, IASIL members receive two issues of the Irish University Review yearly (Spring and Autumn issues).

In addition, members are entitled to:

 1. Free online access to Irish University Review via www.euppublishing.com
 2. 20% discount to Society members on all EUP books;
 3. 10% discount on EUP journal subscriptions.

Looking for content from the older IASIL site? We've kept a complete archive of the original site.

Contact us:

info@iasil.org